Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/customer/www/ovoe.world/public_html/settings.inc.php on line 15
About | ovoe | About
loading

About

Welkom bij OVOE!

OVOE staat voor Our Version Of Events. We zijn een beginnende onderneming, bestaande uit enthousiaste en toegewijde jongelingen met een passie voor mens en samenleving in deze boeiende tijden. Met onze werking willen we een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

In het kader daarvan hebben we dit participatieplatform ontwikkeld waarmee we de kloof tussen burgers, organisaties en politici helpen verkleinen en waarmee we maatschappelijke initiatieven aanmoedigen, faciliteren en helpen verspreiden.

Vanuit welke noodzaak we dat hebben gedaan, wat onze visie daarbij is en welk aanbod we hebben gecreëerd, lichten we hieronder voor de geïnteresseerden uitgebreid toe.

 

Waarom is OVOE ontstaan?

We beleven woelige tijden. Als samenleving staan we voor grote, diverse en talrijke uitdagingen. We denken aan uitdagingen op vlak van armoedebestrijding, radicalisering en polarisering, ecologische, ethische en economische kwesties,… Stuk voor stuk zijn het zaken die ons allen bezighouden en van invloed zijn op ons leven. Het zijn thema’s die ons allen aan gaan, die in veel gevallen een gezamenlijk gedragen aanpak vereisen en waar we dus allen meer bij betrokken zouden mogen worden.

Helaas is dat vaak nog te weinig het geval. We bemerken namelijk een bijkomende uitdaging, in de vorm van een democratisch deficit. Al geruime tijd is er een behoorlijke kloof tussen politici en burger aanwezig is en die wordt amper of toch heel moeizaam verkleind.

Op die manier worden bovenstaande problemen niet altijd adequaat aangepakt, voelen mensen zich onvoldoende vertegenwoordigd in het gevoerde beleid, voelen mensen zich ervan vervreemd, wordt een groot sociaal kapitaal niet optimaal benut en is er een grote mate van ontevredenheid onder de burgers en wantrouwen ten opzichte van de politiek. We zien een steeds extremer stemgedrag en de opkomst van nog meer polariserend populisme. Deze tendensen zien we zowel op lokaal als nationaal niveau, in binnen- en buitenland. Talloze mensen lijken dit te ervaren en dat alles is ontzettend jammer.

 

Nochtans hoeft het zo niet te zijn…

Ondanks de vele uitdagingen doen we niet aan doemdenkerij. Daarvoor liggen er te veel kansen. Nog nooit heeft onze maatschappij en de mens zoveel potentieel gehad als in deze tijd.

Groot potentieel van sociaal kapitaal

Ten eerste is er een enorme hoeveelheid aan sociaal, (inter)menselijk kapitaal. Mensen weten meer dan ooit door de grote hoeveelheid aan kennis die ter beschikking is en doordat ze steeds vaker hoger opgeleid zijn. Burgers kunnen hun mening beter onderbouwen, zijn mondiger geworden en willen meer gehoord worden. Ze willen hun stempel drukken op hun omgeving en daarbuiten. Hiertoe nemen velen ook zelf het initiatief door zich te verenigen in groepen rond allerhande thema’s die hen aanbelangen. Zo slagen ze erin om impact te hebben op hun omgeving.

Hoewel vele organisaties goed bezig zijn, lijkt er ook bij hen nog ruimte voor verbetering. Nog te vaak zien we organisaties naast elkaar, in plaats van met elkaar te werken. Nog te vaak is er een gebrekkige transparantie over hoe een organisatie te werk gaat. Nog te vaak hebben organisaties te weinig de reflex om leden te laten participeren of zelfs mee te laten beslissen. Nog te vaak zien we geslotenheid, in plaats van openheid… Ook op deze punten is er nog ruimte voor verbetering.

Groeiend besef en openheid bij politici

Ten tweede lijken politici meer en meer open te staan voor de inbreng van burgers en organisaties, zeker bij naderende verkiezingen. Ze zien er de meerwaarde van in indien ze de hand reiken en beseffen het gevaar en het gemis van kansen indien ze dat niet doen. Politieke partijen die weten wat leeft onder de bevolking worden gewaardeerd, politieke partijen die dat niet weten en afstand houden eerder afgestraft.

Beetje bij beetje is er meer besef dat burgerparticipatie een meerwaarde kan zijn voor het beleid van politici, voor hun partij en de omgeving. Voor vele burgers mag het echter nog wat meer zijn en mag de switch naar meer participatie nog wat sneller gaan.

De kracht van sociale media

Een derde opportuniteit zien we in de kracht van sociale media. Sinds Facebook, Twitter en andere diensten weten we dat de impact daarvan enorm kan zijn. In een klik ben je verbonden met talloze andere burgers en organisaties en heeft je boodschap een groot bereik. Een grote kans om daadwerkelijk mensen te doen engageren en succes te halen.

Helaas schieten de huidige sociale media op dat vlak vaak te kort en lijken ze problemen in de maatschappij soms in de hand te werken in plaats van ze op te lossen.

Zo is Twitter een medium waar politiek niet zelden herleid wordt tot het afvuren van oneliners bestaande uit een 140-tal tekens. Een diepgaande dialoog is er niet mogelijk en er is, zelfs na al die jaren, nog altijd maar een kleine niche van de burgers dat actief gebruik maakt van het medium. Woorden worden ook vaak niet omgezet in concrete, structurele en constructieve actie. Met andere woorden: veel gepraat, weinig daad. Het werkt simplisme, polarisatie en een verruwing van het debat vaak in de hand.

Ook Facebook brengt te weinig soelaas. Het platform is oorspronkelijk ontstaan als een plek voor triviale vrijetijdsbesteding waar mensen kunnen samen komen om berichtjes te sturen en selfies en andere foto’s of filmpjes te delen. Het heeft nooit de intentie gehad om zaken in de maatschappij ten gronde te veranderen of constructief bruggen te slaan. Modules om tot actie over te gaan zijn er maar weinig; als je geen ‘vriend bent van’ een persoon of organisatie weet je niet waar die mee bezig is waardoor je als gebruiker op je eigen eilandje blijft zitten; en nog niet zo lang geleden werd je er overspoeld met fakenews.

Facebook en Twitter zijn ongetwijfeld krachtig media, al blijft de vraag of ze na al die jaren na oprichting de verwachting van constructieve maatschappelijke verandering kan inlossen. En meer nog, of we dat van die media mogen en moeten verwachten. Wij denken van niet.

De mogelijkheden van participatiemodules

Naast de sociale media zijn er ook de meer specifiek op actie gerichte participatiewebsites die als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Zij kenmerken zich voornamelijk door het aanbieden van één of slechts een beperkt aantal participatiemodules. Voorbeelden zijn de vele petitie- en crowdsourcing websites. Op zich doen velen onder hen prima werk.

Hun grote aantal zorgt er jammer genoeg wel voor dat er een enorme versnippering is in het virtuele participatielandschap, wat meteen de participatiedrempel ook verhoogt. Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer, kennen slechts een beperkt aantal van deze websites en ze bezoeken deze helemaal niet vaak. Het zorgt ervoor dat heel veel zinvolle acties en projecten niet altijd de aandacht en de steun krijgen die ze eigenlijk verdienen. Voor gebruikers is het namelijk aangenaam noch doenbaar om frequent van de ene website naar de andere te hoppen en om daar telkens geconfronteerd te worden met een andere werking. De mogelijkheden zijn er beperkt en er worden nauwelijks nieuwe topics gepost.

Er is op die manier slechts een zeer beperkte "community" beleving waar je je als gebruiker pertinent bij betrokken voelt. Krachten worden bovendien veel te weinig gebundeld. Wanneer iedereen naast elkaar werkt, gaan ontzettend veel kansen verloren.

 

Het kan anders en beter!

Bij OVOE geloven we heel sterk dat de dingen niet zomaar bij het oude moeten blijven. Dat we meer kunnen doen met het potentieel dat aanwezig is in de maatschappij, bij burgers en organisaties. We geloven dat wanneer zij samen met de politieke wereld in dialoog gaan en meer de handen in elkaar zouden slaan, er vele zaken ten goede veranderd of behouden zouden kunnen worden, op zowel lokaal als bovenlokaal niveau.

De combinatie van dit gigantisch sociaal kapitaal, de stijgende bereidwilligheid bij politci, het gegeven van een sociaal medium en het gebruik van participatiemodules in een juist format sterken ons in de overtuiging dat we de grote maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken. Dat het anders en beter kan. "Hoog tijd om daar iets mee te doen!", vonden we, en zo ontstond onze werking met de volgende kenmerken:

Unieke werking

Om hieraan een stevig steentje bij te dragen, hebben we een participatieplatform ontworpen dat de kracht van een sociaal medium combineert met de sterktes van de participatiewebsites en zijn modules. Het is een sociale participatie netwerksite geworden, gestoeld op vier stevige pijlers en die, voor zover wij weten, geheel uniek in zijn soort is.

Met onze werking willen we een antwoord bieden op de versnippering in het participatielandschap en één gecentraliseerd punt creëren waar mensen terecht kunnen als ze willen participeren in de maatschappij en willen wegen op het beleid van zowel de overheid als van organisaties. We zullen ons daarbij niet beperken tot slechts één module, maar juist een breed scala aan mogelijkheden aanbieden waarlangs mensen dagdagelijks kunnen participeren, wanneer ze maar willen, op een hoogst aangename manier.

Constructief gericht op actie en impact

Op die manier willen we burgers, organisaties en politici de gelegenheid geven om elkaar pertinent te ontmoeten, op de hoogte te zijn van wat speelt in de maatschappij en samen beleid te vormen. Op die manier helpen we constructief mee bruggen bouwen, helpen we mensen om meer controle en zicht te hebben op hun leefomgeving, om andere mensen en groepen te ontmoeten, samen te leven in plaats van louter naast elkaar te leven, samen dingen te doen en samen impact te hebben en successen te boeken. We helpen zo om initiatieven van onderuit te doen ontstaan, moedigen ze aan, plaatsen ze in de kijker en bieden de gelegenheid om ze te verspreiden.

Kortom, via onze werking willen we online een positieve, actiegerichte dynamiek op gang brengen die zich doortrekt en uit tot in de reële wereld, want daar draait het uiteindelijk om. Het draait om de mens, de natuur en samenleving, om het aanpakken van bezorgdheden, het scheppen van kansen en het verwezenlijken van dromen en idealen. OVOE is daarbij slechts een middel.

Bij dit alles willen we met OVOE zelf ook de hand uitreiken naar anderen en staan we open voor een samenwerking met andere partners. Mensen en organisaties met goede ideeën die eenzelfde visie hebben, mogen ons altijd contacteren om af te toetsen of we tot een win-win kunnen komen en de krachten kunnen bundelen.

Neutraal en inclusief

In onze werking streven we zoveel mogelijk onpartijdigheid en toegankelijkheid na. We willen open zijn voor zoveel verschillende meningen en de rol aannemen van facilitator. In die zin nemen we als organisatie zelf geen standpunten in, maar grijpen we wel in wanneer de dialoog ontspoort en er bijvoorbeeld wettelijke regels of onze huisregels overtreden worden. Vrijheid van meningsuiting is voor ons een groot goed, beschaafdheid en respect in het debat zijn dat echter ook. Een moeilijk evenwicht dat we trachten te bewaren, maar we rekenen daarbij op uw hulp en begrip.

Our Version of Events

Het ondertussen duidelijk zijn dat we er sterk van overtuigd zijn dat we meer in handen hebben dan dat we soms denken, zonder daarbij naïef te zijn. Door te kiezen voor betrokken te zijn en voor participatie, kunnen dingen veranderen. Anders misschien niet. Dat hebben we zelf voor een groot stuk in handen. Dat is waar we bij OVOE voor staan. Wat onze naam betekent. We bepalen zelf Our Version of Events.

 

Ons aanbod

Met OVOE bieden we in de eerste plaats OVOE.World aan. Dit is een groot, open en gratis te gebruiken platform bestaande uit vier pilaren waarover u meer kan lezen  op deze pagina.

Daarnaast bieden we de gelegenheid aan allerhande organisaties, bedrijven en instellingen om ook zelf een eigen platform te beheren, met alle nodige functionaliteiten daarop aanwezig, tegen een scherpe prijs. We noemen dit de OVOE-API. Meer informatie vindt u hier.

Tevens kan u beroep doen op onze deelwerking, Byte-IT. We helpen u bij het ontwikkelen van uw eigen website of mobiele app. en staan u bij op vlak van digital marketing en SEO. Dit alles vanuit een jarenlange (internationale) ervaring en tegen een scherpe prijs. Meer informatie vindt u hier.

Daar houdt het natuurlijk niet bij op. We hebben plannen om nog verder te gaan en nieuwe paden te bewandelen. Want net zoals we geloven in de mens en de maatschappij, geloven we dat ook wij nog een hele weg kunnen afleggen en een mooi verhaal kunnen schrijven. Het zou fantastisch zijn dit met u, voor u en door u te mogen doen.

 

OVOE - Our Version Of Events.